Trạng thái đơn hàng

Lưu ý:

- Mã đơn hàng được gởi đến email của quý khách ngay sau khi quý khách đặt hàng trực tuyến. Trong trường hợp email này bị rơi vào Bulk Mail, xin giúp chúng tôi xác nhân "Not Spam".

- Trong thời gian cao điểm (Ngày 14/2, 8/3, 20/10). Việc cập nhập trạng thái đơn hàng có thể bị chậm trễ.
Mong quý vị lượng thứ.

Bạn chưa nhập mã đơn hàng. Xin vui lòng nhập mã đơn hàng để xem thông tin trạng thái đơn hàng.